خودمونیم دیگه؛ 
چه حالى مى ده وقتى مى یاى مى شینى کنار کتابخونه ت و تند تند اسم کتابایى که خوندى رو ادد مى کنى و بعد که تموم شد مرحله ى فشارآوردن به مغز شروع مى شه. 
با همه ى این احوال نمى پذیرم اگه این موضوع رو با ذرّه اى از لذّت زدن گزینه ى «!i've fenished this book» مقایسه کنید. :-" که باز خود این موضوع در مقابل ستاره دادن و وارد کردن ریویوىِ کتاب همچون قطره اى از دریاست. :)) 
منبع : مُجْمَل |گودریدز
برچسب ها :